Summer in New York | June 2017
Summer in New York | June 2017
"Sapak sa sarap"
"Sapak sa sarap"
View from the Empire State Bldg, New York (USA) | June 2017
View from the Empire State Bldg, New York (USA) | June 2017
View from the Empire State Bldg, New York (USA) | June 2017
View from the Empire State Bldg, New York (USA) | June 2017
New York Public Library | June 2017
New York Public Library | June 2017
The Queens! Pia, Megan, Kylie
The Queens! Pia, Megan, Kylie